Национална стратегија за млади 2016-2025

Национална стратегија за млади 2016-2025

Националната стратегија за млади на Република Македонија 2016-2025 ги поставува основните принципи и насоки за акција на сите чинители во општеството кои ќе водат кон подобрување на социоекономската положба на младите и кон создавање на средина која ќе им овозможи на младите да ги остваруваат своите права, потреби и интереси.

Национална стратегија - Македонска верзија

Национална стратегија - Англиска верзија

Национална стратегија - Албанска верзија

Date

23 October 2016

Tags

Strategies