Local Youth Strategy for the City of Prilep

Local Youth Strategy for the City of Prilep

Во периодот од Јануари - Ноември 2010 Коалиција СЕГА започна да го имплементира проектот “Креирање локални Младински Стратегии”. Проектот е финансиран од Агенцијата за Млади и Спорт, програмата CIVICA MOBILITAS (спроведувана од Центарот за Институционален Развој и е финансирана од SDC) и 10 општини од Република Македонија (Прилеп, Штип, Свети Николе, Радовиш, Битола, Кавадарци, Гевгелија, Кисела Вода, Илинден и Тетово).

Целта на овој проект е креирање на 5 годишни Локални Младински Стратегии (ЛМС) и 1 годишни Акциони Планови (АП) за првата година од имплементацијата на стратегијата.

Локална младинска стратегија за Општина Прилеп

Date

22 December 2010

Tags

Strategies