Local Youth Strategy for the Municipality of Kisela Voda

Local Youth Strategy for the Municipality of Kisela Voda

Коалицијата на младински организации СЕГА, во соработка со Агенција за млади и спорт на РМ и Швајцарската агенција ЦИРА, од 1 јануари 2010 година започна да го имплементира проектот Креирање на локални младински стратегии. Проектот се имплементира во 10 општини во Република Македонија: Илинден, Кисела Вода, Кавадарци, Битола, Прилеп, Гевгелија, Тетово, Свети Николе, Штип и Радовиш.

Одговорни за фасилитација на процесот за креирање на ЛМС, за општината Кисела Вода, беше Волонтерски Центар Скопје кој работи на поврзување на младите луѓе на еднакви основи, без разлика на нивната национална, верска, расна, политичка и економска припадност. ВЦС активно работи во рамките на програмата Млади во Акција, финансирана од страна на Европската Комисија, и во рамките на наведената програма се организираат и реализираат младински размени, тренинг курсеви, семинари и работни кампови.

Локална младинска стратегија на Општина Кисела Вода

Date

22 October 2011

Tags

Strategies