Документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите

Документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите

Овој „Позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите“, е финален производ на процесот на структурен дијалог во рамките на проектот „Mладинската работа во превенција од насилен екстремизам“.

Позицискиот документ содржи преглед на сите препораки кои беа дефинирани од младите и донесувачите на одлуки, а се однесуваат на улогата на образовните институции, локалните институции и граѓанското општество во превенција на насилниот екстремизам меѓу младите.

Документот, понатаму, има за цел да им послужи на релевантните засегнати страни во креирање на политики и програми за превенција и справување со насилен екстремизам меѓу младите.

Документ со препораки - насилен екстремизам

Date

23 Октомври 2018

Tags

Position Papers