Прирачник за застапување и лобирање

Прирачник за застапување и лобирање

Од 1 октомври 2009 година Коалиција на младински организации СЕГА започна да го имплементира проектот „Промовирање на младинскиот активизам во неразвиените региони“. Проектот се имплементира во градовите: Прилеп, Битола, Ресен, Охрид, Струга, Гевгелија, Неготино и Кавадарци и е финансиран од National Endowment for Democracy.

Целта на овој проект е да се зголеми граѓанското учество во креирањето на политики и во процесите на донесување на одлуки на локално ниво, а посебно да се промовира младинското учество.

Прирачник за застапување и лобирање

Date

23 Март 2010

Tags

Manuals