Local Youth Strategy for the City of Tetovo

Local Youth Strategy for the City of Tetovo

Коалицијата на младински организации СЕГА е невладина и непрофитна мрежна организација која работи на развивање и примена на младински политики во РМ, ги поврзува и јакне младите со цел подобрување на нивната општа состојба.

Во периодот од Јануари до Ноември 2010 Коалиција СЕГА започна да го имплементира проектот “Креирање локални Младински Стратегии”. Проектот е финансиран од Агенцијата за Млади и Спорт, програмата CIVICA MOBILITAS (спроведувана од Центарот за Институционален Развој и е финансирана од SDC) и 10 општини од Република Македонија (Прилеп, Штип, Свети Николе, Радовиш, Битола, Кавадарци, Гевгелија, Кисела Вода, Илинден и Тетово). Целта на овој проект е креирање на 5 годишна ЛМС за Општина Тетово и 1 годишен АП за првата година од имплементацијата на стратегијата.

Локална младинска стратегија за Општина Тетово

Date

22 Ноември 2010

Tags

Strategies