Local Youth Strategy for the City of Negotino

Local Youth Strategy for the City of Negotino

Агенција за млади и спорт и Коалиција на младински организации СЕГА од 01 март 2011 година започнаа да го имплементираат проектот „Креирање на локални младински стратегии“. Проектот се имплементираше во период од 8 месеци во 3 општини во Република Македонија (Неготино, Велес и Дебар), а е финансиран од Програмата CIVICA Mobilitas која ја спроведува Центарот за институционален развој, 3-те горенаведени општини и Коалиција на младински организации СЕГА.

Целта на проектот “Креирање на локални младински стратегии“ е да се зголеми активното учество на младите во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот во локалната заедница преку изготвување на локални младински стратегии.

Локална младинска стратегија за Општина Неготино

Date

22 Ноември 2011

Tags

Strategies