Local Youth Strategy for the City of Debar

Local Youth Strategy for the City of Debar

Во периодот од март до декември 2011 Коалиција СЕГА го имплементираше проектот „Креирање локални Младински Стратегии”. Проектот е финансиран од програмата CIVICA MOBILITAS (спроведувана од Центарот за Институционален Развој и е финансирана од SDC) и 3 општини од Република Македонија (Неготино, Велес и Дебар). Целта на овој проект е креирање на 5 годишна ЛМС за Општина Дебар и 1 годишен АП за првата година од имплементацијата на стратегијата.

Локална младинска стратегија за општина Дебар

Date

22 Декември 2011

Tags

Strategies