Придонес на Коалиција СЕГА кон Националната стратегија за млади

Придонес на Коалиција СЕГА кон Националната стратегија за млади

Придонес на Коалицијата на младински НВОи СЕГА кон подготовката на Националната стратегија за млади.

Публикација

Date

21 Октомври 2004

Tags

Publications