Извештај од Истражување - „Младите и Европските Вредности“

Извештај од Истражување - „Младите и Европските Вредности“

Извештајот е подготвен со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Коалиција на младински организации СЕГА и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Владата на Република Северна Македонија.

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ

Date

29 Јануари 2020

Tags

Research Reports