Мониторинг извештај: Спроведување на правото на учество на децата во донесувањето одлуки во училиштата и во локалните заедници

Мониторинг извештај: Спроведување на правото на учество на децата во донесувањето одлуки во училиштата и во локалните заедници

Овој извештај е дел од проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија“, кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка на Детската Фондација Песталоци од Троген, Швајцарија. Целта на овој извештај е да даде приказ за состојбата со регулирањето и почитувањето на правото на учество на децата во донесувањето одлуки и спроведувањето на правото на здружување, како на национално ниво така и во 14-те градови кои се вклучени во мониторингот.

Мониторинг извештај

Date

15 Декември 2011

Tags

Research Reports