Поддршка на маргинализирани групи кон превенција од COVID-19 во Прилеп

Поддршка на маргинализирани групи кон превенција од COVID-19 во Прилеп

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Наслов: Поддршка на маргинализирани групи кон превенција од COVID-19 во Прилеп

Финансиска поддршка: Проектот е финансиски поддржан од Граѓанската Организација Група 484 од Белград, во рамките на Проектот: Поддршка на Мигранти и локални заедници во Црна Гора, Северна Македонија и Србија, кој е финансиран од Норвешка Амбасада во Белград, Србија.

Времетраење: 01 јули 2020 година – 30 октомври 2020 година

Цели: Главната цел на проектот е да се зајакнат капацитетите на локалните власти во Прилеп за адресирање на потребите на луѓеto во ризик во време на пандемија 

Целни групи: Главни целни групи се Роми приматели на ГМП, ученици во основни и средни училишта, деца кои посетуваат градинки, деца со попречености во рамките на Центрите за дневен престој, Дом за стари лица, млади луѓе на возраст од 15 – 29 години 

Активности: Обезбедување на хигиенски производи и корисни информации за Ромската популација во Прилеп, Обезбедување средства за дезинфекција за сите локалните образовно-воспитни институции во Прилеп (основни и средни училишта, градинки, центри за деца со попреченост) како и за Домот за стари лица, информативна и мотивирачка кампања на социјалните медиуми кон подигнување на свеста за почитување на мерките и препораките издадени од СЗО и Владата на РС Македонија.

Очекувани резултати: 

  1. Ромската популација во прилеп е соодветно информирана за позитивните мерки за превенција од ширење на COVID-19
  2. Лицата во ризик од прилеп се способни да одржуваат највисоко ниво на хигиена за да спречат ширење на COVID-19
  3. 3. Подобрени услови на институциите одговорни за образование, воспитување и социјална грижа во насока на превенција од COVID-19

Date

10 Август 2020

Tags

Youth Information