ДОКУМЕНТ СО ПРЕПОРАКИ „Право на младински додаток – Информирај се за твоите работнички права“

Image

Документ со препораки за подобрување на мерките за вработливост за млади лица

Image

Position Paper - Improving the Situation of Young People in Prilep through Electronic Youth Participation

Image

#YouthDay2021 SEGA: Youth-friendly employment policies

Image

#YouthDay2020 SEGA: Youth - Priority NOW for better TOMORROW!

Image

ДОКУМЕНТ СО ПРЕПОРАКИ „Подобрување на активните мерки за младинско вработување“

Image

Документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите

Image

Придонес на Коалиција СЕГА во дефинирање на стандард за Младинска работа

Image

Документ со препораки за подобра интеграција на НЕЕТ групата на млади во процесот на образование, обука и вработување

Image

Воспоставување систем за младинско информирање на локално и национално ниво

Image

Иницијатива – Концепт за законско уредување на ученичкото учество во Законот за средно образование

Image

Позициски документ - Подобрување на состојбата на Советите за млади

Image