Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на образование. Дисциплината во училиштата треба да го почитува човечкото достоинство на децата. Основното образование треба да биде бесплатно."
Член 28, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЛОКАЛНИ ИСТРАЖУВАЧИ

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот: „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници“, поддржан од Проект на УСАИД за граѓанско учество спроведуван од Ист Вест Менаџмент Институт (East West Management Institute - EWMI) во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондација за интернет општество „Метаморфозис“, Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ), Фондација Отворено Општество – Македонија (ФООМ), и Национален Младински Совет на Македонија (НМСМ). Во рамките на овој проект се објавува Повик за локални теренски истражувачи.

Се охрабруваат активисти и членови на младински организации да аплицираат за спроведување на процес на локално прибирање податоци во однос на граѓанското учество во процесите донесување на одлуки. За учество во оваа активност ќе бидат селектирани 24 локални теренски истражувачи собирачи на податоци од следните градови:

1. Велес - 1 лице  11. Радовиш - 1 лице
2. Кавадарци - 1 лице 12. Струмица - 1 лице                      
3. Свети Николе - 1 лице                    13. Прилеп - 1 лице
4. Неготино - 1 лице 14. Битола - 1 лице
5. Штип - 1 лице 15. Ресен - 1 лице
6. Кочани - 1 лице 16. Гостивар - 1 лице
7. Дебар - 1 лице 17. Тетово - 1 лице
8. Охрид - 1 лице 18. Теарце - 1 лице
9. Струга - 1 лице 19. Куманово - 1 лице 
10. Гевгелија - 1 лице                    20. Скопје - 5 лица


Локалните теренски истражувачи ќе имаат обврска да спроведат:

  • Анкети
  • Интервјуа со локални инстутуции
  • 1 Фокус групи (Велес, Штип, Скопје, Куманово, Струга, Струмица, Битола, Тетово) 

Процесот на прибирање на податоци е во рамките на Индексот за младински развој Македонија кој започнува да се применува за прв пат на национално ниво, во периодот април – мај 2018 година.

Ориентациона обука за методологијата на прибирање податоци ќе биде организирана во текот на април 2018 година. За спроведените активности предвиден е соодветен надомест во согласност со обемот на истражување.

Селекцијата ќе се базира врз основа на следните критериуми:

  • Високо образование – завршено или во тек
  • Претходно искуство во теренско истражување
  • Афилијација во граѓански организации кои работат со млади

* предност при селекцијата ќе имаат претставници на организации членки на Коалиција СЕГА.

Кандидатите кои сакаат да се пријават треба да пополнат ја пополнат е-Апликација во која треба да прикачат и своја кратка биографија (CV).

Краен рок за пополнување на апликацијата е 28 март 2018 годинаНенавремено и нецелосно доставените документи нема да се разгледуваат.

Коалиција СЕГА ќе ги контактира само селектираните кандидати.

Кликнете ОВДЕ за да почнете со пополнување на е-Апликацијата за локален теренски истражувач. 

Доколку имате технички проблеми при пополнување на апликацијата контактирајте не на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Повик за учество на конференција „Препознавање на потребите на групата на млади во НЕЕТ ситуација, преку политики за млади и младинско информирање“

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Коалиција на младински организации СЕГА има за чест да Ве покани за учество на Конференција „Препознавање на потребите на групата на млади во НЕЕТ ситуација, преку политики за млади и младинско информирање“.

Овој настан е во состав на проектот „Младинските информативни центри  по мерка на потребите на НЕЕТ групата на млади" кој го спроведува Коалиција СЕГА во рамките на Еразмус + програмата, акција КА2 Стратешко партнерство со партнери од Хрватска и Полска, кои работат на иновативен пристап во идентификување на модели на младинско информирање, кое ќе одговара на потребите на младите од групата на НЕЕТ. (НЕЕТ - група на млади кои не се повеќе во образовниот систем, кои не работат и не се обучени да бараат работа).

Конференцијата „Препознавање на потребите на НЕЕТ групата на млади преку политиките за млади и младинско информирање“  ќе се одржи на 16 и 17 април, 2018 година во хотел Континентал во Скопје.

За учество на овој настан ќе бидат селектирани 50 учесници, млади и преставници од локални самоуправи и релевантни институции во Р. Македонија.

Се покануваат сите заинтересирани млади и преставници од локални самоуправи и релевантни институции да ја пополнат апликација за учество на Конферецијата. 

Кликнете овде за да започнете со пополнување на апликацијата за учество.

Краен рок за доставување на апликации е 10 април, 2018 година.

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 15:31

 

АПРИЛ 2018 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 22та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 23.04 – 07.05 2018 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

Ден на тргнување од Македонија: 22.04.2018

Ден на пристигнување во Македонија: 08.05.2018

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2001/2002
 • Ученици од СОУ Гимназија“Мирче Ацев” – Прилеп, СОУ “Д-р Ибрахим Темо” - Струга, СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово, и СЕОУ “Гостивар” - Гостивар, СОСУ „Св Кирил и Методиј“ - Охрид
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 22.10.2018 година

 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Кандидати/ки кои се во меѓусебни роднински врски или во блиски роднински врски со супервизорот или вработени во училиштето нема да бидат приоретизирани.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 13 март 2018 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју. Заинтересираните кандидати треба да приложат потврда од примања на родителите не постара од 30 дена на увид на денот на одржување на интервјуто.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

КЛИКНЕТЕ ОВДЕ ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ОВАА РАЗМЕНА!


Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër

Periudha e shkëmbimit :: 23.04 - 07.05.2018

Data e nisjes : 22.04.2018

Data e kthimit: 08.05.2018

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“

QëllimiPjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2001/2002
 • Nxënës nga SOU Gimnazija "Mirche Acev" Prilep, SOU "D-r Ibrahim Temo" - Struga, SOU "Gimnazija Goce Delchev" - Kumanovo, SEOU "Gostivar" - Gostivar, SOSU "Sv Kiril i Metodij" - Skopje.
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 22.10.2018
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)
 • Aplikantët që janë në lidhje familjare ose në marrëdhënie të ngushta me mbikëqyrësit ose punonjësit e shkollës nuk do të kenë prioritet

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 13.03.2018.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë. Kandidatët e interesuar duhet të dorzojnë vërtetim për të ardhurat e prindërve jo më e vjetër se 30 ditë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

KLIKONI KËTU PËR TU IDENTIFIKUAR NË KËTË SHKËMBIM

 

Page 9 of 65

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТЕН КАМП ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

June 2018 July 2018 August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31