Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да кажат што мислат. Кога возрасните носат одлуки кои ги засегаат, децата имаат право нивните мислења да се земаат предвид."
Член 12, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

ДЕКЕМВРИ 2017 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 20та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 05 – 19 декември 2017 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2000/2001
 • Ученици од СОУ “Гимназија Мирче Ацев” – Прилеп, СОСУ “Св. Кирил и Методиј” - Охрид, и СЕОУ “Гостивар” - Гостивар
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 05.06.2018 година

 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Кандидати/ки кои се во меѓусебни роднински врски или во блиски роднински врски со супервизорот или вработени во училиштето нема да бидат приоретизирани.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 07 ноември 2017 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

КЛИКНЕТЕ ОВДЕ ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ОВАА РАЗМЕНА!


Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër

Periudha e shkëmbimit :: 05 - 19.12.2017

Data e nisjes : 04.12.2017

Data e kthimit: 20.12.2017

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“

QëllimiPjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2000/2001
 • Nxënës nga SOU Gimnazija Mirche Acev - Prilep.  SOSU Sv. Kiril i Metodij-Ohrid, SEOU Gostivar- Gostivar.
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 05.06.2018
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)
 • Aplikantët që janë në lidhje familjare ose në marrëdhënie të ngushta me mbikëqyrësit ose punonjësit e shkollës nuk do të kenë prioritet

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 07.11.2017.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

KLIKONI KËTU PËR TU IDENTIFIKUAR NË KËTË SHKËMBIM

 

FINAL CONFERENCE- “OPEN DOOR-FOR YOUTH BY YOUTH”

 • PDF
 • Print
 • E-mail

10.10.2017, in hotel Arka was held a Final Conference of the project: Fostering social inclusion through employability enhancement “Open door - for youth by youth”, supported by the European Union through the second grants scheme of the IPA4 component with a specific purpose for social inclusion.

At the event were presented project’s activities in a form of multimedia edition, together with project’s achievements in promoting the employability of the socially vulnerable categories of young people

The project “Open door-for youth by youth” had an aim to facilitate the social inclusion of young people from vulnerable groups by creating equal opportunities for access to the labor market and improving their employability by developing and upgrading their skills in order to get involved in the labor market and fully integrate in the society.

“With this project 4 Youth Info Career Centers were established  in Prilep, Bitola, Shtip and Skopje, where a team of 20 trainers from the Centers for Social Work and CSOs conducted training  for career counseling and guidance of 126 young social assistance beneficiaries, as well as young people who are taken care of in public institutions by applying the methodology of career guidance and the balance of competences following the example and the experience of Republic of Slovakia and then preparing individual plans for personal career development.  15 young people implemented their individual career plan and changed their status form social assistance beneficiaries to employed people. Two of them were employed by the same employer where they attended an internship within the project”- stated Mr. Zoran Ilieski, Executive Director of Coalition SEGA and the manager of the project.

Additionally, with this project 60 social cards were prepared for young people who were taken care of in institutions, and "Study needs analysis: social inclusion of vulnerable groups by creating equal opportunities for access to the labor market" was prepared.

The project “Open door- for youth by youth” was implemented over a period of 22 months in Prilep, Bitola, Shtip and Skopje. 

The project Fostering Social inclusion through employability enhancement "Open door for youth by youth" is financed by EU

 

TRAINING: “PLANNING AND MANAGING ADVOCACY CAMPAIGNS”

 • PDF
 • Print
 • E-mail

From 22-24 of September 2017, in hotel Ambient, Struga,“Training on planning and managing advocacy campaigns” was held for the members of the Youth Council of Gazi Baba municipality.

The participants of this training had the opportunity to acquire skills and techniques for the preparation and implementation of advocacy and lobbying campaigns in order to contribute towards improving their ability to act during the work of the council of Gazi Baba municipality.

During the training various methods were used: role play, small group work, case studies and presentations through which the participants will acquire skills and different techniques to practice the knowledge acquired.

The second part of the training was devoted to the preparation of an advocacy campaign under the Action Plan for implementing the Strategy for youth in Gazi Baba municipality.   The members were divided into teams and worked in the preparation of various advocacy campaigns.

This training is part of the project “Training and promotion of Youth Council of Gazi Baba municipality, supported by the municipality itself. 

 

Page 6 of 53

#365работничкиправазамлади

Национална Кампања 365 Работнички права за млади

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

December 2017 January 2018 February 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31