Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на приватност. Законот треба да ги заштити од напади на нивниот начин на живот, нивното име, нивните семејства и нивните домови."
Член 15, Конвенција за правата на детето

Home

НОЕМВРИ 2017 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 19та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 02 – 16 ноември 2017 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2000/2001
 • Ученици од СОУ “Ѓорче Петров” – Прилеп, Гимназија “Гоце Делчев” - Куманово, и СОМУ “Гостивар” - Гостивар
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 02.05.2018 година

 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Кандидати/ки кои се во меѓусебни роднински врски или во блиски роднински врски со супервизорот или вработени во училиштето нема да бидат приоретизирани.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 30 септември 2017 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

КЛИКНЕТЕ ОВДЕ ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ОВАА РАЗМЕНА!


Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër

Periudha e shkëmbimit :: 02.11.-16.11.2017

Data e nisjes : 01.11.2017

Data e kthimit: 17.11.2017

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“

QëllimiPjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2000/2001
 • Nxënës nga SOU Gjorche Petrov - Prilep.  Gim.Goce Delchev - Kumanovo, SOMU Gostivar- Gostivar.
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 02.05.2018
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)
 • Aplikantët që janë në lidhje familjare ose në marrëdhënie të ngushta me mbikëqyrësit ose punonjësit e shkollës nuk do të kenë prioritet

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 30.09.2017.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

KLIKONI KËTU PËR TU IDENTIFIKUAR NË KËTË SHKËMBIM

 

Национална Работилница на тема „Европски Волонтерски Сервис - Предизвиците на граѓанските организации“

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Денеска, во ЕУ Инфо Центарот, претставници на младинските организации и ресорните институции имаа можност на заедничка дискусија да ги дискутираат предизвиците во процесот на издавање на виза за привремен престој за волонтерите на Европскиот Волонтерски Сервис, и да дискутираат за можните решенија во насока на надминување на овие предизвици.

Во изминатиов период, организациите кои работат со ЕВС (Европски Волонтерски Сервис) програмата, се почесто се соочуваат со проблеми на оддолжен процес на издавање на виза Д за европски волонтери кои доаѓаат во Македонија.

„Дури 46% од акредитираните младински организации кои во изминатиот период биле домаќин на европски волонтери во рамките на Еразмус + програмата чекале повеќе од 4 месеци за издавање на виза за привремен престој за своите волонтери, а 54% од нив чекале повеќе од 2 месеци. Сложеноста на процедурите за регулирање на престој за волонтерите, која е иста како и за регулирање на престојот на имигрантите, од една страна, како и ниското ниво на комуникација помеѓу ресорните институции по ова прашање од друга страна, се најчестите причини за ваквите состојби. Потребно е да се пристапи кон промени на Законот за странци во насока на олеснување на постапката за регулирање на престој за волонтерите од Европскиот Волонтерски Сервис“, истакна Зоран Илиески, Извршен Директор на Коалиција на младински организации СЕГА.

Ваквата состојба со одолговлекување на процесот на издавање на визи за странски државјани преку ЕУ Програмата ЕРАЗМУС + се рефлектира со откажување на волонтери од проектите, губење на средства, но и нанесува штета врз угледот на нашата држава во очите на државјаните на ЕУ, за што сме видно загрижени.

Заклучоците од националната работилница кои ги вклучуваат предлозите на младинските организации ќе бидат доставени до Министерството за надворешни работи и останатите засегнати институции.

 

“ИНФО СЕГА КАРАВАН“– НЕДЕЛА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

По повод Недела на граѓански организации, ИНФО СЕГА Кавадарци заедно со Коалиција на Младински организации СЕГА, организира „ИНФО СЕГА КАРАВАН“ во центарот на градот (12.09.2017).

Локалните млади имаа можност да се: информираат за Еразмус+ програмата, услугите на ИНФО СЕГА, да бидат дел од креативно катче, да ги пренесат своите идеи и да организираат Жива Библиотека.

Идејата е по повод „Нeделата на граѓански организации“ која трае од 11 – 17 септември 2017 да се презентираат разни услуги и можности кои невладините организации ги нудат за локалната заедница.
Серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации ќе бидат одржани низ цела Македонија.
Оваа активност е дел од Нeделата на граѓански организации поддржана од Проектот за граѓанско учество на УСАИД – серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност, да се презентираат разни услуги и можности кои невладините организации ги нудат за локалната заедница, организирани во периодот од 11-17 септември 2017 низ цела Република Македонија.

Last Updated on Friday, 15 September 2017 20:28

 

Page 1 of 47

"Right to youth information! Information right NOW"

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

August 2017 September 2017 October 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30