Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

 

Следете не:


Home

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТСТВО ВО СЕГА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

sega_logo

Коалиција на младински организации СЕГА објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за практиканство за две позиции:

 

Општи информации

Времетраење на ангажманот за практикантство: 3 месеци

Придобивки од практиканството за кандидатот:

 1. Месечен надомест за практиканство во износ од 6.248,00 денари, со вклучено осигурување во случај на несреќа при работа и персонален данок на доход
 2. Практикантот ќе се стекне со следните знаења и вештини:
    • Подобрување на комуникациски вештини
    • Подобрување на англискиот јазик (говорни и пишани вештини)
    • Подобрување на компјутерски вештини
    • Раководење со техничка опрема

Потребни квалификации:

  1. Млади евидентирани невработени лица до 29 години, активни баратели на работа, кои претходно немаат работно искуство односно претходно немаат засновано работен однос, и кои досега немаат учествувано во програмата за практиканство
  2. Минимум средно образование
  3. Познавање на англиски јазик (напредно ниво) и компјутери

Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати за практиканти може да аплицираат најдоцна до 24.06.2016 преку испраќање на своето CV на е-маилот: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Работни позиции со задачи и одговорности на практикантите:

 1. Помошник на раководител во Младински Информативен Центар:
   • Поддршка во спроведување на активности на локално ниво
   • Прибирање на информации корисни за младите луѓе од општина Прилеп
   • Координација на ЕВС волонтери
   • Помош во пишување на месечни извештаи   
 2. Помошник на програмски раководител во Коалиција на младински организации СЕГА:
   • Поддршка во спроведување на активности на локално ниво
   • Учество на состаноци со средношколски сектор во Прилеп
   • Поддршка во пишување на месечни извештаи

Last Updated on Wednesday, 15 June 2016 13:31

 

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Во периодот декември 2015 – август 2017 година, Коалицијата на младински организации СЕГА заедно со здруженијата ЕАСП и КАБА (Словачка) го спроведува проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата – за младите од младите“, во рамките на програмата „Подобрување на социјалната инклузија“ финансиран од Европската Унија преку ИПА 4 компонентата Развој на човечки ресурси.

Главната цел на проектот е да се олесни социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд.

Во состав на проектот, Коалицијата на младински организации СЕГА во периодот август 2016 – март 2017 ќе спроведува програма за јакнење на вработливост која ќе вклучи:

1) градење на обучувачки вештини за претставници на граѓански организации и институции за вработливост и рано кариерно насочување,

2) Обуки за деца/млади без родителска грижа, деца со образовни и социјални тешкотии; младите невработени лица корисници на социјална помош.

Овој повик се однесува на компонента 1, која претставува Обука за обучувачи за Рано Кариерно Насочување и Биланс на Компетенции. Оваа методологија се применува во Словачка и како позитивна пракса ќе се применува и во Република Македонија.

Обуката за обучувачи ќе трае 8 работни денови и ќе се одржи во 3 дела:

1 дел: 16 – 18 август 2016 (Рано Кариерно Насочување)

2 дел: 24 – 26 август 2016 (Биланс на Компетенции)

3 дел: 29 – 30 август 2016 (Биланс на Компетенции)

По завршувањето на Обуката за обучувачи, ќе биде потпишан Договор со обучувачите за понатамошен ангажман, поврзан со компонента 2. Селектираните учесници се обврзани да учествуваат на сите обуки – 8 работни денови за да потпишат Договор за понатамошен ангажман. Понатамошниот ангажман ќе вклучува испорака на стекнатото знаење на деца и млади во ризик.

Според тоа, со овој повик се охрабруваат претставниците на граѓанските организации од Скопје, Штип, Прилеп и Битола да аплицираат за учество на Обуката за обучувачи.

* предност при селекцијата ќе имаат претставници на организации членки на Коалиција СЕГА

Кандидатите кои сакаат да се пријават треба да пополнат и достават Апликација заедно со Кратка биографија. Преку повикот ќе бидат селектирани 8 кандидати (по 2 од секој град).

Селекцијата ќе се базира врз основа на следните критериуми:

 • Високо образование – завршено или во тек (високо образование во областа на социјални науки ќе се смета за предност)
 • Претходно искуство како обучувач на најмалку 3 обуки поврзани со вработливост/комуникациски вештини (референтната листа да биде дел од кратката биографија)
 • Претходно искуство во работа со деца / млади во ризик

Крајниот рок за доставување на апликациите е 08 јуни 2016, до 16:00 часот.

Кандидатите кои ќе се пријават но повикот ќе бидат информирани за исходот по нивната апликација најдоцна до 15 јуни 2016.

Ненавремено и нецелосно доставените документи нема да се разгледуваат.

Потребната документација во електронска форма да се достави на е-маил адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Subject: АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОВИК – Обука за обучувачи

ПРЕВЗЕМЕТЕ: Апликација за учество


Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ е финансиран од Европска Унија

Last Updated on Tuesday, 31 May 2016 13:10

 

Септември/октомври 2016 | ПОВИК ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 15та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 26 септември – 10 октомври 2016 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2003/2004
 • Ученици од ОУ ”Климент Охридски”- Прилеп, ОУ ”Братство Единство (Пенестиа)”- Дебар, ОУ ”Братство Миѓени - Тетово, ОУ ”Христијан Карпош”-Куманово, и ОУ “Тошо Велков Пепето”- Кавадарци.
 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 26.03.2017 година.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории (ученици кои живеат во рурални средини, припадници на различни етнички групи, деца од семејства со пониски приходи, итн.)

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 15 август 2016 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју.

Оригиналните пријави заедно со копија од пасош да се носат за време на интервјуата, кои дополнително ќе бидат закажани од страна на СЕГА.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

 

Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër.


Periudha e shkëmbimit: 26.09. – 10.10.2016

Data e nisjes: 25.09.2016

Data e kthimit: 11.10.2016

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Qëllimi:Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2003/2004
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 26.03.2017.
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 15 August, 2016.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Last Updated on Tuesday, 14 June 2016 14:29

 

Page 1 of 30

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Listen to PULSE Youth Radio

Слуштајте го новото Пулс Радио

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

Audio News


ComScore

Calendar of SEGA's Activities

May 2016 June 2016 July 2016
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
: