Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да се среќаваат и пристапуваат кон групи и организации доколку ова не спречува други луѓе да ги уживаат своите права."
Член 16, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

К3 CEYEP

CURRENT POLICIES FOR YOUTH EMPLOYMENT IN MACEDONIA

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Coalition of youth organizations SEGA, on 27th of January 2017, in the EU Info Cente realized a discussion related to youth employment, therefore increasing the youth employment in Macedonia. On this discussion participated representatives of youth organizations, students, representatives from the Agency for employment in Macedonia and Mladiinfo. This event is part of the project “Creating Effective youth employment possibilities”, supported by the National Agency of European educational programmes and mobility, within the Erasmus+ programme, Key Action 3 (Structured dialogue).

The aim of this discussion was to enable active inclusion of young people and youth organizations through structured dialogue with the relevant stakeholders, therefore to influence the future of youth with special focus on the measures for youth employment, as well as improvement of the influence of the civil society in the reform processes in accordance with the criteria of membership in EU.

Slobodanka Aleksovska – manager of the Center for employment, Skopje: “Young people are the future in every society, and we need to invest for the future. That is the main reason why we take care for youth and we realize many measures for their employment, self-employment and practical work, different trainings and subventions. Through the last legal opportunity MKD1 and 2 are realized 23 000 new job open places from which the biggest number is young people”.

Zoran Ilieski – Executive director of Coalition of youth organizations SEGA – “The Agency for employment in R.M needs to be improved in direction of following the professional and career development of youth and adjustment of the data bases and establishment of network of communication between the Ministry for education and science and the Agency for Employment in R.M”.                                     

                 

 

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ДА БИДЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ ВО УЧИЛИШТАТА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Претприемништвото да се воведе како задолжителен предмет во средните училишта со воведување на пракса и волонтирање во претприемачки компании е една од главните препораки кои произлегоа од завршната конференција “Креирање Ефективни Можности за Младинско Вработување” која се одржа во Струга од 21 - 24 мај 2015 година. Конференцијата ја реализираше Коалицијата на младински организации СЕГА поддржана ЕРАСМУС+ програмата преку Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност.

На конференцијата свои презентации имаа Урим Касапи од канцеларијата на УНДП во Македонија, Младен Фрчковски од Министерството за труд и социјална политика, како и Дарко Димитров од Националната агенција за Европски образовани програми и мобилност. Целта на проектот е преку активно вклучување на младите луѓе и младинските организации со структурен дијалог со релевантните засегнати страни, да се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на мерките за младинско вработување, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

Останатите препораки кои беа усвоени на конференцијата се воспоставување на критериуми за вработување во граѓански организации и нивно активно вклучување во мерките на Агенцијата за вработување, креирање и воспоставување на Младинска Гарантна шема во рок од 6 месеци за регистрирани невработени млади и млади кои предвремено го напуштиле образованието до 30 години според практиките од ЕУ, вклучувајќи пилотирање и план за финансирање, дополнување на системот на АВРМ во насока на следење на професионалниот и кариерниот развој на младите, како и учество во креирањето на образовни програми во сферите кои имаат дефицит на кадри за вработување. Овие препораки ќе бодат доставени до Министерството за труд и социјална политика. 

“Овие препораки треба да придонесат да се зголеми вработеноста на младите во приватните компании и да допринесе за развој на претприемништвото во Македонија. Исто така со овие препораки веруваме дека ќе се зголеми активното учество на младите и граѓанските организации во креирањето на јавните политики поврзани со вработување и со младите.“- вели Зоран Илиески – извршен директор на Коалиција СЕГА. 

Во рамки на проектот се одржаа 10 локални дебати во Штип, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Скопје, Дебар, Тетово и Кавадарци на кои младите и останатите засегнати страни разговараа за мерките и можностите за подобрување за вработување на младите, ефектот од активните политики на Владата и Агенцијата за вработување на Македонија, и дадоа свои препораки за подобрување на процесот на вработување на младите во периодот по завршувањето на образовните процеси. На средбите кои беа оддржани се дискутираше и за активните мерки и алатки за младинско вработување на ЕУ, како добри практики кои би биле применливи во Македонија.

 

 

ВО ТЕК Е НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА „КРЕИРАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ МОЖНОСТИ ЗА МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ“

 • PDF
 • Print
 • E-mail

(Струга, 21 – 24 мај 2015 година)Во тек е Националната работилница „Креирање на ефективни можности за младинско вработување“.

Во моментов г-дин Урим Касапи, канцеларија на UNDP, говори за искуствата на меѓународните организации за намалување на младинската невработеност во Македонија.

Работилницата вчера ја отворија г-дин Зоран Илиески, Извршен Директор на СЕГА, и г-дин Дарко Димитров, директор на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност.

Денес, учесниците беа воведени во концептот на Структурен Дијалог, и Младинските гаранциски шеми.

Следи презентација на г-дин Младен Фрчковски, советник во МТСП, на тема добри практики од мерките за младинско вработување.

Овој настан е во состав на проектот „Креирање Ефективни Можности за Младинско Вработување”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, преку Програмата ЕРАСМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Целта на настанот е да се дефинираат клучни препораки за подобрување на политиките за младинско вработување преку примената на методот на Структурен Дијалог, односно заеднички консултативни средби на младите и институциите по однос на младинските политики.

Проектот има за цел да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации преку граѓански дијалог со релевантните засегнати страни, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на мерките за младинско вработување, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

  

Во првата фаза на проектот беа организирани локални дискусии во 10 градови во Република Македонија на кои се прибраа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции поврзани со областа вработување во однос на подобрување на општите состојби од различни аспекти во полето на младинското вработување.

Last Updated on Monday, 08 June 2015 14:29

 

Call for participation in National Workshop for creating Position Paper on Youth Employment

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Coalition of youth organizations SEGA announces Call for participation in National Workshop for creating Position Paper on Youth Employment. This event is within the project “Creating Effective Youth Employment Possibilities”, supported by the National Agency for European Educational Programmes and Mobility, under the ERASMUS + Programme, within Key Action 3 (Structured Dialogue).

The aim of the project is to enable active involvement of the young people and youth NGOs through civil dialogue with relevant stakeholders, giving voice and the significant influence on young people’s future with special focus on the youth employment measures, thus improve the civil society impact of the reforms in line with the EU criteria for countries’ full membership.

In the first project phase SEGA organized local discussions in 10 cities in Republic of Macedonia in which opinions were shared by the young people and representatives of local institutions related to employment towards improving the general situation in various aspects in the field of youth employment.

The aim of this event is to define key recommendations for improving the youth employment policies through applying the Structural Dialogue method, i.e. joint consultative meetings of young people and institutions related to youth policies. Thus, SEGA will disseminate the working materials of the local discussions with the participants as inputs for the main sessions in the event.

SEGA will select 30 members of the youth NGOs and 15 representatives of local and national institutions. The workshop will be organized in the period of 21-24 May 2015 in Struga. The technical details for the workshop on the accommodation and travel expenses will be additionally shared with the selected participants.

All interested for participation in this workshop need to fill and send Application and nomination by the representing organization on the following address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it with subject “Application for participation in workshop”.

Deadline for submitting applications is 13 May 2015. Applications which are not adequately filled or sent after the deadline will not be reviewed.

The selected participants for the workshop will be informed by 15 May 2015 at the latest.

Should you need additional information please contact with:

Tomislav Gajtanoski
Project manager
Coalition of youth organizations
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telephone:     +389 78 470 402; +389 48 429 390

Last Updated on Friday, 05 June 2015 11:53

 

Ефективни политики за зголемување на вработеноста кај младите

 • PDF
 • Print
 • E-mail
  
Почитувани,
 
Коалицијата на младински организации СЕГА, во соработка и поддршка од Волонтерски Центар Скопје (ВЦС) на 16 април во Младински Културен Центар ја реализираше првата дискусија поврзани со зголемување на вработувањата на младите луѓе.  На дискусијата учествуваа претставници на младите, студенти, младински организации, претставници на Град Скопје, Агенција за вработување на Македонија, претставници од Министерство за труд и социјална политика, занаетчиските комори, и претставници на здруженијата на работодавачи. Оваа дебата е дел од проектот “Креирање Ефективни Можности за Младинско Вработување”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог) од програмата ЕРАСМУС+.

Целта на проектот е да се овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации преку структирен дијалог со релевантните засегнати страни, со што ќе се обезбеди значајно влијание на иднината на младите луѓе со фокус на мерките за младинско вработување, како и подобрување на влијанието на граѓанското општество во реформските процеси во согласност со критериумите за членство во ЕУ.

Неколку клучни препораки кои произлегоа од првата дебата се:

·         Зајакнување на постоечките и имплементирање на нови превентивните мерки за поттикнување на вработувањето преку реформи во образовниот систем (основното, средното и високото образование).

·         Имплементирање на мерки за поттикнување и зајакнување на претприемничката свест и претприемничкио дух кај младите уште во многу рана фаза на нивниот персонален развој.

·          Учество на сите релевантни фактори од општеството (сите надлежни министерства, бизнис секторот, сојузот на синдикати, НВО секторот, здруженија на работодавачит, АВРМ, АМС и други) во креирањето на образовните програми

Како дел од активности за проектот, предвидени се одржување на уште 9 дискусии во Штип, Струмица, Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Дебар, Тетово и Кавадарци на кои ќе се разговара за мерките и можностите за подобрување за вработување на младите, ефектот од активните политики на Владата и Агенцијата за вработување на Македонија, со цел да се дадат препораки за подобрување на процесот на вработување на младите во периодот по завршувањето на образовните процеси. Исто така, ќе се дискутираат и активните мерки и алатки за младинско вработување на ЕУ, како добри практики кои би биле применливи во Македонија.

Зоран Илиески – извршен директор на Коалиција СЕГА: “Активностите кои ги спроведуваме во овој проект и дискусиите кои ги организираме треба да дадат јасни препораки за тоа како да се зголеми бројот на млади кои се вработуваат. Вклучувањето на сите засегнати јавности во структурен дијалог ја покажува нашата вистинска желба и потреба да се унапреди овој процес во кој ќе сите релевантни страни ќе дадат свој активен придонес.„

Коалицијата на младински организации СЕГА е формирана во 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на Р. Македонија и да помогне во исполнување на потребите на младите. Коалицијата ја сочинуваат 27 членки.

 

Last Updated on Friday, 05 June 2015 11:58

 

Page 1 of 2

Креирање ефективни можности за младинско информирање

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

October 2018 November 2018 December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30