Е-учество-Силни млади

Е-учество-Силни млади

РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТОТ

Наслов: “E-PARTICIPATION - E(mpowered) YOUTH” [EPEY] („Е-учество-Силни млади“)

Финансиска поддршка: Национална Агенција за Европски образовни програми и мобилност преку Еразмус+, проект со регистарски број 2021-1-MK01-KA154-YOU-000008073

Времетраење: 31 декември 2021 година – 30 декември 2022 година

Цели:

Општа цел:

Зголемено младинското е-учество во процесите на донесување одлуки во општина Прилеп.

Специфични цели на проектот поврзани со програмата Еразмус+:

 • обезбедување на можности на младите да се вклучат, активираат и да научат да учествуваат во општеството,
 • подигање на свеста кај младите за важноста на учеството на младите во демократскиот живот и процеси, а во исто време развивање на нивните дигитални компетенции користејќи дигитална платформа за е-учество,
 • зајакнување на влијанието на младите преку нивното активно учество на заеднички настан со донесувачите на одлуки на локално ниво.

Целни групи: 

 • обезбедување на можности на младите да се вклучат, активираат и да научат да учествуваат во општеството,
 • подигање на свеста кај младите за важноста на учеството на младите во демократскиот живот и процеси, а во исто време развивање на нивните дигитални компетенции користејќи дигитална платформа за е-учество,
 • зајакнување на влијанието на младите преку нивното активно учество на заеднички настан со донесувачите на одлуки на локално ниво.

Крајни корисници:

 • обезбедување на можности на младите да се вклучат, активираат и да научат да учествуваат во општеството,
 • подигање на свеста кај младите за важноста на учеството на младите во демократскиот живот и процеси, а во исто време развивање на нивните дигитални компетенции користејќи дигитална платформа за е-учество,
 • зајакнување на влијанието на младите преку нивното активно учество на заеднички настан со донесувачите на одлуки на локално ниво.

Активности: 

 • обезбедување на можности на младите да се вклучат, активираат и да научат да учествуваат во општеството,
 • подигање на свеста кај младите за важноста на учеството на младите во демократскиот живот и процеси, а во исто време развивање на нивните дигитални компетенции користејќи дигитална платформа за е-учество,
 • зајакнување на влијанието на младите преку нивното активно учество на заеднички настан со донесувачите на одлуки на локално ниво.

Очекувани резултати: 

Документ со младински иницијативи со цел и во насока на зголемување на квалитетот на животот во локалната заедница

 

Date

05 January 2022

Tags

Youth Participation